U.S. Navy Auxiliary Ships in WWII Dazzle Camouflage 1944-1945

Design 4T for AKA-21


Design Number Silhouette Ships Wearing Design

4T

for AKA-21
ship
Measure 32
Artemis (AKA-21)Athene (AKA-22)
Aurelia (AKA-23)Birgit (AKA-24)
Circe (AKA-25)Corvus (AKA-26)
Devosa (AKA-27)Hydrus (AKA-28)
Lacerta (AKA-29)Lumen (AKA-30)
Medea (AKA-31)Polana (AKA-35)

Dazzle - Design 4T for AKA-21