U.S. Navy Auxiliary Ships in WWII Dazzle Camouflage 1944-1945

Design 8T for AKA-15


Design Number Silhouette Ships Wearing Design

8T

for AKA-15
ship
Measure 32
Fomalhaut (AK-22)Electra (AKA-4)
Alycone (AKA-7)Libra (AKA-12)
Andromeda (AKA-15)Centaurus (AKA-17)
Cepheus (AKA-18)Thuban (AKA-19)
Virgo (AKA-20)Achernar (AKA-53)
Algol (AKA-54)Alshain (AKA-55)
Arneb (AKA-56)Capricornus (AKA-57)
Chara (AKA-58)Diphda (AKA-59)
Leo (AKA-60)Muliphen (AKA-61)
Sheliak (AKA-62)Theenim (AKA-63)
Torrance (AKA-76)Skagit (AKA-105)
Dorothea L. Dix (AP-67)Golden City (AP-169)
Winged Arrow (AP-170)Arlington (AP-174)
Starlight (AP-175)

Dazzle - Design 8T for AKA-15